Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam in Lào Cai

Local time:
08:11:10
Closed

🕗 Opening hours

SundayClosed
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Trần Hưng Đạo, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, VN Vietnam
Contacts phone: +84 214 3852 252
Website: vinaapaco.com
Latitude: 22.4595284, Longitude: 103.9929824
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Ngô Dũng

  Ngô Dũng

  ::

  Tốt

 • Nash Lo

  Nash Lo

  ::

  Mỏ apatit Lào Cai có chiều dày 200m, rộng từ 1–4 km chạy dài 100 km nằm trong địa phận Việt Nam, từ Bảo Hà ở phía Đông Nam đến Bát Xát ở phía Bắc, giáp biên giới Trung Quốc.

 • Anh Quynh

  Anh Quynh

  ::

  Apatit

 • Nguyen Luan

  Nguyen Luan

  ::

  Công ty apatit việt nam. Rất đẹp

 • Duong Thanhhue

  Duong Thanhhue

  ::

  lam an chan pheo

Nearest Point of interest:

Kia Lào Cai

B3 Hà Nội - Lào Cai, Bắc Cường
car_dealerRead More

Trung tâm Kiểm định xây dựng tỉnh Lào Cai

Châu Úy, Bắc Cường
local_government_officeRead More

Trung Tâm Kiểm Định Xây Dựng Lào Cai

Trần Hưng Đạo, Nam Cường
point_of_interestRead More

Honda Auto Lao Cai

B3, Hà Nội - Lào Cai, Bắc Cường
car_dealerRead More

Viện Kiến trúc quy hoạch Lào Cai

Nam Cường
point_of_interestRead More

PGD Bắc Cường - CN Lào Cai - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)

Số 02 The mannor E+, Đường Trần Hưng Đạo, Bắc Cường, Lào Cai
bankRead More

Honda Ô Tô Lào Cai

Bắc Cường
car_repairRead More

Trung tâm TVGS và QLDA Lào Cai

Châu Úy, Bắc Cường
point_of_interestRead More

Hội kiến trúc sư sở xây dựng

Trần Hưng Đạo, Nam Cường
point_of_interestRead More

bộ chỉ huy biên phòng tỉnh

xã bắc cường Thành phố Lào Cai, Bắc Cường
restaurantRead More

Nhật Minh Quán

24 Châu Úy, Nam Cường
point_of_interestRead More

Dịch Vụ Nhà Vui Thiên Vũ

26 Châu Úy, Nam Cường
point_of_interestRead More

Ban Qlda Các Công Trình Xây Dựng Cơ Bản Trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật Lào Cai

Phường Nam Cường, Nam Cường
point_of_interestRead More

Cafe Ngẫm

026 Châu Úy, Nam Cường
cafeRead More

Trụ Sở Hợp Khối Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Lào Cai

Nam Cường
local_government_officeRead More

Cửa Hàng Điện Nước Toàn Nam

36 Châu Úy, Nam Cường
point_of_interestRead More

LAS-XD1688

km3 Đại lộ Trần Hưng Đạo, p
point_of_interestRead More

📑 All categories in Viet Nam

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4